top of page

Privacybeleid
Art of Good Living

Art of Good Living hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan. We stellen alles in het werk om zorgzaam om te gaan met je gegevens. Art of Good Living houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit houdt oa in dat wij in elk geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals verder beschreven in deze verklaring

 • De verwerking van gegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Om je uitdrukkelijke toestemming vragen als  wij deze nodig hebben voor de verwerking va je persoonsgegevens

 • Passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen

 • Voortdurend alert zijn en evalueren of bijkomende acties passend of aangewezen zijn, en deze dan ook zullen nemen

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, en je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Art of Good Living zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Greet Selderslaghs
Art of Good Living
Elewijtse steenweg 27
1980 Zemst
Mail ons op greet.selderslaghs@skynet.be, of bel: 015/62 06 35 of 0479 23 40 27

Hoe zijn je gegevens bij Art of Good Living terecht gekomen?

Art of Good Living kan je gegevens verkregen hebben doordat je je inschreef voor de nieuwsbrief, deelnam aan een activiteit, je gegevens achterliet op een beurs, je een contacformulier hebt ingevuld, een gratis download deed of een aankoop hebt verricht.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Art of Good Living verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Art of Good Living (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (bv in het kader van loopbaanbegeleiding met loopbaancheques)

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Je bedrijfsnaam, adres en BTW-nummer

Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Indien je een klantovereenkomst aangaat met Art of Good Living, zal ik in het kader daarvan handgeschreven notities maken tijdens gesprekken, en deze in een dossiermap bewaren, samen met eventuele opdrachten die je maakt en aan Art of Good Living bezorgt. Indien je opdrachten via mail doorstuurt, bewaar ik ze ook op de PC.
Deze gegevens beschouwt Art of Good Living als uitermate vertrouwelijk; ze worden nooit verstrekt aan derden.

Wanneer in het kader van loopbaanbegeleiding een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld, wordt dit, zoals wettelijk verplicht, bezorgd aan de organisatie waarmee ik samenwerk voor loopbaanbegeleiding (Expert@YourWork), die dit bezorgt aan de VDAB.

Art of Good Living gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens hebben verkregen.

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, aangemeld bent voor een gratis online webinar, een contactforrmulier hebt ingevuld, of een aankoop hebt verricht en  in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen, kan je je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan in de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd.

Verstrekken aan derden

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunne we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Art of Good Liivng gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting), partner hiervoor is One.com en Wix

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (oa IT netwerken), partner hiervoor is Proximus

 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven; partner hiervoor is Mailchimp en/of Wix.

 • De boekhouding, partner hier is kantoor Rita Van Vaerenbergh

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen; we zijn hiervoor momenteel contacten aan het leggen en informatie aan het opvragen.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan derden geven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien je ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Art of Good Living bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Art of Good Living van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen

 • We maken back ups van onze systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We maken gebruik van AVG Internetsecurity om alle gegevens op de pc te beveiligen.

Niemand buiten mezelf heeft toegang tot de gegevens die op papier bewaard worden , ze worden op het maatschappelijk adres van Art of Good Living bewaard, dat beveiligd is met een alarminstallatie.

Mocht er een datalek zijn en gegevens gehackt worden, zal Art of Good Living contact nemen met een gespecialiseerde firma om zo snel mogelijk het lek te herstellen.

Je rechten omtrent de gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met me kan opnemen.

Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens aan jou te laten overdragen of in opdracht van je, direct aan een andere partij. Hiertoe zullen we vragen je te legitimeren voordat we gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je direct contact met ons op te nemen. Je kan ook altijd een klacht indienen bij de privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Art of Good Living kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Door het bezoeken van onze website, ga je akkoord met de privacy verklaring.

bottom of page